Akademia ONI

Akademia ONI/grafika Agnieszka Halama Akademia ONI/grafika Agnieszka Halama

Projekt: Akademia „ONI” - wsparcie otoczenia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.

Projekt realizowany w partnerstwie: Fundacja Marchewkowe Pole, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie Empatia.

Cel projektu

Celem projektu jest przygotowanie członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów i wolontariuszy, instruktorów terapii zajęciowej/ pracowników socjalnych/ asystentów osób niepełnosprawnych bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, których zdobyta i pogłębiona wiedza przełoży się bezpośrednio na integrację osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku, zwiększanie ich aktywności życiowej i zaradności osobistej a także niezależności ekonomicznej oraz możliwie najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym.

Beneficjenci projektu

Projekt obejmować będzie swoim działaniem łącznie ok. 158 osób, w tym:
- ok. 60 rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych/instruktorów terapii zajęciowej/pracowników socjalnych/ asystentów osób niepełnosprawnych
- ok. 30 wolontariuszy
- ok. 60 osób niepełnosprawnych
- ok. 300 miejsc szkoleniowych na platformie e-learningowej
- ok. 8 pracowników (osoby niepełnosprawne) Spółdzielni Socjalnej Równe Szanse.

Czas realizacji projektu: sierpień - listopad 2015.

Miejsce realizacji projektu

Województwo wielkopolskie.

Działania realizowane w projekcie

I. Warsztaty podnoszenia kompetencji społecznych
1. Warsztaty z plastykoterapii (2 warsztat)
2. Warsztaty choreograficzne (2 warsztat)
3. Warsztaty podnoszenia kompetencji społecznych (6 warsztatów )
- Radzenie sobie ze stresem
- Rozwiązywanie konfliktów rodzinnych
- Udzielanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych osób niepełnosprawnych
- Budowanie pozytywnych relacji niepełnosprawny - rodzic
- Podejmowanie aktywności zawodowych przez osoby niepełnosprawne
- Pierwsza pomoc przedmedyczna

II. Integracyjne szkolenia społeczno - zawodowe
1. Warsztaty kulinarne (3 warsztaty)
2. Warsztaty rozwojowe (3 warsztaty)
3. Wizyty studyjne (3 wizyty)

III. Wykłady dla wolontariuszy (4 wykłady)

IV. Utworzenie platformy e-learningowej - stworzenie możliwości skorzystania przez ok. 300 osób z kursów z zakresu aktów prawnych związanych z niepełnosprawnością, oraz kursu osoba niepełnosprawna oczami zawodowca, specjalisty i komunikacji alternatywnej.

Wartość projektu: 60761 zł
Dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu: 50000 zł
Środki własne Fundacji Marchewkowe Pole i Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie Empatia: 10761 zł

Strona projektu Akademia ONI http://akademiaoni.marchewkowepole.org