Pomarańczowa Sieć Bezpieczeństwa 2

Projekt: Pomarańczowa Sieć Bezpieczeństwa 2

Cel projektu

Głównym założeniem i celem projektu „Pomarańczowa Sieć Bezpieczeństwa 2”jest podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu poprzez stosowanie nowoczesnych narzędzi internetowych i aktywizujących metod pracy opartych o zasoby sieciowe.

Cele szczegółowe
1. Poszerzenie kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie: cyberprzestępczości, social mediów, ochrony danych osobowych, praw autorskich i bezpieczeństwa danych.
2. Kształtowanie umiejętności planowania elementów procesu dydaktycznego w oparciu o metodę WebQuest.
3. Tworzenie autorskich WebQuestów dla uczniów w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.
4. Doskonalenie wiedzy nauczycieli na temat metody WebQuest.
5. Stworzenie internetowej społeczności uczącej się na platformie elearningowej.
6. Rozwijanie współpracy grupowej nastawionej na rozwiązywanie problemów w oparciu o zasoby Internetu.
7. Kształtowanie umiejętności w zakresie tworzenia videocastów.

Beneficjenci projektu
Bezpośrednimi beneficjenci projektu są uczniowie i nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Uczniowie - dzieci i młodzież w wieku od 14 do 18 lat, dorośli - nauczyciele nie-informatycy.
Szacowana liczba beneficjentów: uczniowie - do 65 osób; nauczyciele - do 15 osób.

Czas realizacji projektu: sierpień 2016 - luty 2017.

Miejsce realizacji projektu: powiat czarnkowsko - trzcianecki.

Działania w projekcie
1. Warsztaty dla uczestników projektu z tworzenia videocastów.
2. Warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące tematyki bezpiecznego korzystania z Internetu.
3. Szkolenia i webinary dla dorosłych (nauczycieli) w 2 obszarach tematycznych:
a) bezpieczne korzystanie z Internetu przez dzieci i młodzież,
b) metoda aktywizująca - WebQuest.
4. Konsultacje wspomagające dla grup projektowych w zakresie tworzenia projektów.
5. Konferencja podsumowująca projekt połączona z publiczną prezentacją wyników prac grup projektowych.

Rezultaty projektu
1. Wzmocnienie kompetencji uczestników projektu w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania metody WebQuest.
3. Nabycie umiejętności przez uczestników projektu w zakresie tworzenia videocastów.
4. Dwadzieścia cztery videocasty z zakresu bezpieczeństwa w sieci stworzone przez grupy projektowe.
5. Dwa videocasty z zakresu bezpieczeństwa w sieci wyprodukowane na podstawie materiałów z webinarów.
6. Dwa videocasty z zakresu tworzenia videocastów wyprodukowanych na podstawie materiałów z webinarów.
7. Strona internetowa zawierająca materiały i videocasty z zakresu bezpieczeństwa w sieci.

Wartość projektu: 27100 zł
Środki z programu dotacji Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: 23800 zł
Środki własne Fundacji Marchewkowe Pole: 3300 zł