Na prawo patrz!

Fundacja Marchewkowe Pole została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 6 marca 2013 r. i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz.97 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Fundacji.

Siedzibą Fundacji jest miasto Trzcianka.

Celem Fundacji jest organizowanie, prowadzenie i propagowanie działań terapeutycznych, aktywizujących i pomocowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w sferze, kultury, edukacji i zdrowia.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego trybu życia;
2. stworzenie placówki edukacyjnej, ośrodka rehabilitacyjnego; ośrodka psychoterapeutycznego oraz Ośrodka Aktywności Społecznej;
3. prowadzenie działań pomocowych dla osób wykluczonych społecznie i zawodowo, dzieci, osób niepełnosprawnych oraz seniorów;
4. odpłatną i nieodpłatną pracę z osobami niepełnosprawnymi, seniorami przede wszystkim w zakresie rehabilitacji społecznej, zdrowotnej i zawodowej;
5. odpłatne i nieodpłatne organizowanie i prowadzenie działalności psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych oraz ich otoczenia;
6. odpłatne i nieodpłatne organizowanie obozów i warsztatów psychoterapeutycznych, dla osób uzależnionych, ich rodzin i bliskich oraz współdziałanie w tego rodzaju działaniach z innymi organizacjami;
7. opracowanie i realizowanie programów profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych i psychoterapeutycznych;
8. organizowanie odpłatnych i nieodpłatnych form wypoczynku;
9. odpłatne i nieodpłatne organizowanie spotkań, konkursów, warsztatów, konferencji, imprez kulturalno - edukacyjnych, sportowych oraz społeczno-zawodowych;
10. odpłatne i nieodpłatne prowadzenie działań terapeutycznych z udziałem zwierząt;
11. odpłatne i nieodpłatne organizowanie szkolenia i hodowli psów oraz tworzenie standardów w zakresie prowadzenia hodowli;
12. propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat kynologii i dogoterapii;
13. prowadzenie kampanii na rzecz ochrony zwierząt i ich humanitarnego traktowania;
14. stworzenie i prowadzenie centrum wolontariatu;
15. organizowanie odpłatnych i nieodpłatnych szkoleń dla wolontariuszy;
16. promowanie i rozwijanie kształcenia na odległość;
17. odpłatne i nieodpłatne prowadzenie tematycznych portali internetowych będących bazami elektronicznych zasobów edukacyjnych;
18. odpłatne i nieodpłatne tworzenie e-podręczników, e-zasobów i kursów elearningowych;
19. odpłatne i nieodpłatne prowadzenia platformy elearningowej;
20. organizowanie odpłatnych i nieodpłatnych szkoleń i kursów na tematy związane z działalnością fundacji;
21. odpłatną i nieodpłatną współpracę z placówkami oświatowymi i wychowawczymi;
22. zbiórkę i pozyskiwanie funduszy na cele statutowe, zgodnie z ustawą o finansach publicznych;
23. współpracę z innymi fundacjami i stowarzyszeniami, instytucjami i firmami o podobnych celach działania;
24. propagowanie działalności Fundacji poprzez radio, telewizję, prasę, Internet;
25. sprzedaż materiałów reklamowych promujących Fundację;
26. odpłatne i nieodpłatne organizowanie prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej, promocyjnej i reklamowej;
27. odpłatne i nieodpłatne prowadzenie kampanii informacyjnych i szkoleniowych;
28. współpraca z organizacjami, instytucjami i osobami w kraju i za granicą, a także z władzami samorządowymi, rządowymi i służbami mundurowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
29. odpłatne i nieodpłatne prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych, biuletynów i innych wydawnictw służących celom statutowym w szczególności w wersjach elektronicznych;
30. uczestnictwo w odpłatnych i nieodpłatnych szkoleniach, warsztatach, seminariach, konferencjach podnoszących kwalifikacje wolontariuszy i pracowników Fundacji.

KRS 0000457461
NIP 7632126905
REGON 302402638
KONTO 20 2030 0045 1170 0000 0453 6830