Projekty

POMARAŃCZOWA SIEĆ BEZPIECZEŃSTWA 1

Cel projektu

Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu poprzez stosowanie nowoczesnych narzędzi internetowych, aktywizujących metod pracy opartych o zasoby sieciowe oraz wizualizacje prezentacji danych.

Cele szczegółowe

1. Poszerzenie kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie: cyberprzestępczości, socjal mediów, ochrony danych osobowych, praw autorskich, bezpieczeństwa danych oraz sprzętu komputerowego i urządzeń mobilnych.

2. Kształtowanie umiejętności planowania elementów procesu dydaktycznego w oparciu o metodę WebQuest.

3. Tworzenie autorskich WebQuestów dla uczniów w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.

4. Doskonalenie wiedzy nauczycieli na temat metody WebQuest.

5. Stworzenie internetowej społeczności uczącej się na platformie elearningowej.

6. Rozwijanie współpracy grupowej nastawionej na rozwiązywanie problemów w oparciu o zasoby Internetu.

7. Kształtowanie umiejętności prezentacji danych metodą graphic recording.

Beneficjenci projektu 

Dzieci i młodzież w wieku od 14 do 18 lat - do 60 uczniów.

Dorośli - do 15 nauczycieli nie-informatyków.

Czas realizacji projektu: październik 2015 - czerwiec 2016.

Miejsce realizacji projektu

Powiat czarnkowsko - trzcianecki.

Opis projektu 

Działania w projekcie:

1. Warsztaty dla uczestników projektu z prezentacji danych metodą graphic recording.

2. Warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące tematyki bezpiecznego korzystania z Internetu.

3. Szkolenia i webinary dla dorosłych (nauczycieli) w 2 obszarach tematycznych:

a) bezpieczne korzystanie z Internetu przez dzieci i młodzież,

b) metoda aktywizująca - WebQuest.

4. Konsultacje wspomagające dla grup projektowych w zakresie tworzenia projektów.

5. Happening - publiczna prezentacja wyników prac grup projektowych metodą graphic recording.

W pierwszym etapie realizacji projektu zaplanowane są 2 szkolenia dla nauczycieli:

1. „Bezpieczne korzystanie z narzędzi i zasobów internetowych”.

2. „Metoda WebQuest w pracy z uczniami”.

Realizacja założonych celów zostanie wzmocniona poprzez przeprowadzenie 4 webinarów dla nauczycieli. 2 webinarów dotyczących Bezpieczeństwa w sieci i 2 webinarów dotyczących metody WebQuest.

Wypracowane podczas warsztatów i webinarów materiały przez nauczycieli będą stanowić punkt wyjścia do stworzenia 2 dedykowanych kursów elearningowych (drugi etap realizacji projektu). Kursy elearningowe zostaną zaimplementowane na prowadzonej przez Fundację platformie elearningowej Szkoła Moodle.

Równolegle do szkoleń nauczycielskich prowadzone będą warsztaty dla dzieci i młodzieży. Przewidziano w projekcie 7 grup projektowych. Każda grupa uczniowska grupa szkoleniowa będzie uczestniczyć w 3 warsztatach. Każdy warsztat będzie trwał 4 godziny. Warsztaty mają poszerzyć widzę uczniów z zakresu tematyki bezpiecznego korzystania z Internetu.

Wiedza i umiejętności nabyta przez uczestników projektu pozwoli im na przygotowanie produktów projektowych w postaci 7 multibooków z zakresu Bezpieczeństwa w sieci.

W projekcie zaplanowano po 3 konsultacje wspomagające dla grup projektowych w zakresie tworzenia multibooków. Konsultacje mają wspierać pracę nauczyciela i uczniów tworzących projekty metodą WebQuest.

Główne działania projektowe uzupełnione są 7 warsztatami z metody graphic recording. Zastosowanie metody graphic recording pozwoli rozwinąć myślenie wizualne uczestnikom projektu i zaprezentować podczas Happeningu produkty projektu w sposób oryginalny i nowatorski.

Wartość projektu: 33200 zł

Środki z programu dotacji Fundacji Dzieci Niczyje: 28300 zł

Środki własne Fundacji Marchewkowe Pole: 4900 zł

POMARAŃCZOWA SIEĆ BEZPIECZEŃSTWA 2

Cel projektu

Głównym założeniem i celem projektu „Pomarańczowa Sieć Bezpieczeństwa 2”jest podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu poprzez stosowanie nowoczesnych narzędzi internetowych i aktywizujących metod pracy opartych o zasoby sieciowe.

Cele szczegółowe

1. Poszerzenie kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie: cyberprzestępczości, social mediów, ochrony danych osobowych, praw autorskich i bezpieczeństwa danych.

2. Kształtowanie umiejętności planowania elementów procesu dydaktycznego w oparciu o metodę WebQuest.

3. Tworzenie autorskich WebQuestów dla uczniów w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.

4. Doskonalenie wiedzy nauczycieli na temat metody WebQuest.

5. Stworzenie internetowej społeczności uczącej się na platformie elearningowej.

6. Rozwijanie współpracy grupowej nastawionej na rozwiązywanie problemów w oparciu o zasoby Internetu.

7. Kształtowanie umiejętności w zakresie tworzenia videocastów.

Beneficjenci projektu

Bezpośrednimi beneficjenci projektu są uczniowie i nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Uczniowie - dzieci i młodzież w wieku od 14 do 18 lat, dorośli - nauczyciele nie-informatycy.

Szacowana liczba beneficjentów: uczniowie - do 65 osób; nauczyciele - do 15 osób.

Czas realizacji projektu: sierpień 2016 - luty 2017.

Miejsce realizacji projektu: powiat czarnkowsko - trzcianecki. 

Działania w projekcie

1. Warsztaty dla uczestników projektu z tworzenia videocastów.

2. Warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące tematyki bezpiecznego korzystania z Internetu.

3. Szkolenia i webinary dla dorosłych (nauczycieli) w 2 obszarach tematycznych:

a) bezpieczne korzystanie z Internetu przez dzieci i młodzież,

b) metoda aktywizująca - WebQuest.

4. Konsultacje wspomagające dla grup projektowych w zakresie tworzenia projektów.

5. Konferencja podsumowująca projekt połączona z publiczną prezentacją wyników prac grup projektowych.

Rezultaty projektu

1. Wzmocnienie kompetencji uczestników projektu w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.

2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania metody WebQuest.

3. Nabycie umiejętności przez uczestników projektu w zakresie tworzenia videocastów.

4. Dwadzieścia cztery videocasty z zakresu bezpieczeństwa w sieci stworzone przez grupy projektowe.

5. Dwa videocasty z zakresu bezpieczeństwa w sieci wyprodukowane na podstawie materiałów z webinarów.

6. Dwa videocasty z zakresu tworzenia videocastów wyprodukowanych na podstawie materiałów z webinarów.

7. Strona internetowa zawierająca materiały i videocasty z zakresu bezpieczeństwa w sieci.

Wartość projektu: 27100 zł

Środki z programu dotacji Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: 23800 zł

Środki własne Fundacji Marchewkowe Pole: 3300 zł

PLANTACJA AKTYWNOŚCI

Celem projektu jest nabycie umiejętności bezpiecznej pracy z wykorzystaniem TIK w oparciu o narzędzia społecznościowe. Cel zostanie osiągnięty poprzez warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Praca na stworzonym lokalnym portalu społecznościowym, będzie weryfikacją nabytych umiejętności oraz pogłębianiem wiedzy z zakresu bezpiecznej pracy z wykorzystaniem TIK.

Aktywni beneficjenci projektu

Dzieci i młodzież - 180 uczestników.
Dorośli - 120 uczestników.

Czas realizacji projektu: sierpień 2015 - grudzień 2015.

Miejsce realizacji projektu

Miasto i Gmina Trzcianka.

Projekt Plantacja Aktywności skierowany jest do uczniów klas IV - VI szkół podstawowych z miasta i gminy Trzcianka, nauczycieli, rodziców oraz społeczności lokalnej biorącej aktywny udział z życiu szkoły.

Projekt składa się z czterech elementów.

I. Warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów (180 uczniów).

1. Warsztat dotyczący bezpiecznych i pożądanych zachowań w Internecie - 11 grup x 2 godziny.

2. Warsztat dotyczący nabycia umiejętności korzystania z portalu
społecznościowego - narzędzie portalu społecznościowego Elgg - 11 grup x 2 godziny.

II. Warsztaty psychoedukacyjne dla nauczycieli (60 nauczycieli).

1. Warsztat dotyczący wypracowania procedur przeciwdziałania przemocy w Internecie i procedur interwencyjnych - 6 grup x 4 godziny.

2. Warsztat dotyczący nabycia umiejętności korzystania z portalu społecznościowego - narzędzie portalu społecznościowego Elgg - 6 grup x 2 godziny.

III. Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców (60 rodziców).

1. Warsztat dotyczący bezpiecznych i pożądanych zachowań w Internecie - 6 grup x 2 godziny.

IV. Stworzenie lokalnego portalu społecznościowego zbudowanego o skrypt Elgg.
Elgg jest narzędziem udostępnianym na wolnej licencji. Portal ma na celu stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla społeczności uczącej się pożądanych zachowań w siec netykieta, prawa autorskie, wolne licencje. Jednocześnie portal umożliwi promowanie aktywności szkolnej, swoich osiągnięć, rozwijanie zainteresowań i pasji.

Podczas realizacji projektu zostaną wypracowane i wdrożenie procedury przeciwdziałania przemocy w Internecie i procedury interwencyjne w szkołach. Stworzony zostanie także ebook w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu dla uczniów, nauczycieli i rodziców na podstawie wypracowanych materiałów podczas warsztatów.

Wartość projektu: 13800 zł
Środki z programu dotacji Fundacji Orange: 10000 zł
Środki własne Fundacji Marchewkowe Pole: 3800 zł