Projekty

AKADEMIA ONI

Akademia „ONI” 1 - wsparcie otoczenia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.

Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Akademia ONI realizowana jest w partnerstwie: Fundacja Marchewkowe Pole, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie Empatia.

Cel projektu

Celem projektu jest przygotowanie członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów i wolontariuszy, instruktorów terapii zajęciowej/pracowników socjalnych/asystentów osób niepełnosprawnych bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, których zdobyta i pogłębiona wiedza przełoży się bezpośrednio na integrację osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku, zwiększanie ich aktywności życiowej i zaradności osobistej a także niezależności ekonomicznej oraz możliwie najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym.

Beneficjenci projektu 

Projekt obejmować będzie swoim działaniem łącznie ok. 158 osób, w tym:

 • ok. 60 rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych/ instruktorów terapii zajęciowej/pracowników socjalnych/asystentów osób niepełnosprawnych
 • ok. 30 wolontariuszy
 • ok. 60 osób niepełnosprawnych
 • ok. 300 miejsc szkoleniowych na platformie e-learningowej
 • ok. 8 pracowników (osoby niepełnosprawne) Spółdzielni Socjalnej Równe Szanse.

Czas realizacji projektu: sierpień - listopad 2015.

Miejsce realizacji projektu

Województwo wielkopolskie.

Wartość projektu: 60761 zł

Dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu: 50000 zł

Środki własne Fundacji Marchewkowe Pole i Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie Empatia: 10761 zł

Akademia „ONI” 2 - wsparcie otoczenia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.

Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Akademia ONI realizowana jest w partnerstwie: Fundacja Marchewkowe Pole, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie Empatia.

Cel projektu

Celem projektu jest przygotowanie członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów i wolontariuszy, instruktorów terapii zajęciowej/ pracowników socjalnych/ asystentów osób niepełnosprawnych bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, których zdobyta i pogłębiona wiedza przełoży się bezpośrednio na integrację osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku, zwiększanie ich aktywności życiowej i zaradności osobistej a także niezależności ekonomicznej oraz możliwie najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez:

 • prowadzenie edukacji szkoleniowej dla członków rodzin osób niepełnosprawnych i/lub opiekunów, wolontariuszy, instruktorów terapii zajęciowej/pracowników socjalnych/asystentów osób niepełnosprawnych czyli osób bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji w najbliższym środowisku oraz środowisku lokalnym i ponadlokalnym (szkolenia stacjonarne oraz wyjazdowe),
 • promocję w przestrzeni publicznej tj. prowadzenie akcji informacyjno - uświadamiającej dla rodziców/opiekunów/wolontariuszy i innych związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych - utworzenie strony internetowej, banery internetowe, ulotki, plakaty, foldery, artykuły do gazet, reportaż,
 • realizację webinariów mającej na celu dostęp szerszej grupie rodziców/opiekunów/wolontariuszy/asystentów osób niepełnosprawnych i członków rodzin do wiedzy związanej z aktami prawnymi związanymi z problematyką niepełnosprawności oraz kurs osoba niepełnosprawna oczami zawodowca, specjalisty (zasięg lokalny, ponadlokalny, regionalny). Webinaria dotyczyć będą tematyki osoby niepełnosprawnej intelektualnie, komunikacji alternatywnej, zastosowanie myślenia wizualnego w terapii,
 • integracyjne szkolenia społeczno - zawodowe dla rodziców/opiekunów i rodzin osób niepełnosprawnych, instruktorów terapii zajęciowej/ pracowników socjalnych/ asystentów osób, oraz samych osób niepełnosprawnych,
 • dobre praktyki związane z aktywizacją zawodowa, niezależnością ekonomiczną i podjęciem pracy przez osoby niepełnosprawne intelektualnie na przykładzie Spółdzielni Socjalnej „Równe Szanse” z Gajewa w której zatrudnienie znalazły osoby niepełnosprawne intelektualnie a konkretnie uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Empatia” z Gębic,
 • podsumowanie działań projektowych - konferencja z zakresu osoby niepełnosprawnej w środowisku lokalnym skierowanej do terapeutów/ asystentów/pracowników socjalnych/ rodziców/ nauczycieli.

Beneficjenci projektu

Projekt obejmować będzie swoim działaniem łącznie ok. 158 osób, w tym:

 • ok. 60 rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych/ instruktorów terapii zajęciowej/pracowników socjalnych/asystentów osób niepełnosprawnych
 • ok. 30 wolontariuszy
 • ok. 60 osób niepełnosprawnych
 • ok. 100 miejsc szkoleniowych podczas webinarów
 • ok. 8 pracowników (osoby niepełnosprawne) Spółdzielni Socjalnej Równe Szanse

Projekt ma także na celu przeprowadzenie 4 warsztatów podnoszenia kompetencji społecznych dla ok. 60 rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych/instruktorów terapii zajęciowej/pracowników socjalnych/asystentów osób niepełnosprawnych.

Czas realizacji projektu: wrzesień - listopad 2016.

Miejsce realizacji projektu

Województwo wielkopolskie.

Wartość projektu: 62490 zł

Dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu: 50000 zł

Środki własne Fundacji Marchewkowe Pole i Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie Empatia: 12490 zł

Akademia „ONI” 3 - wsparcie otoczenia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.

Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Akademia ONI 3 realizowana jest w partnerstwie: Fundacja Marchewkowe Pole, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie Empatia.

Cel projektu

Celem projektu jest przygotowanie członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów i wolontariuszy, instruktorów terapii zajęciowej/pracowników socjalnych/asystentów osób niepełnosprawnych bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, których zdobyta i pogłębiona wiedza przełoży się bezpośrednio na integrację osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku, zwiększanie ich aktywności życiowej i zaradności osobistej a także niezależności ekonomicznej oraz możliwie najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez:

 • prowadzenie edukacji szkoleniowej dla członków rodzin osób niepełnosprawnych i/lub opiekunów, wolontariuszy, instruktorów terapii zajęciowej/pracowników socjalnych/asystentów osób niepełnosprawnych czyli osób bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych,ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji w najbliższym środowisku oraz środowisku lokalnym i ponadlokalnym(szkolenia stacjonarne oraz wyjazdowe),
 • promocję w przestrzeni publicznej tj. prowadzenie akcji informacyjno - uświadamiającej dla rodziców/opiekunów/wolontariuszy i innych związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych - utworzenie strony internetowej, banery internetowe, ulotki, plakaty, foldery, artykuły do gazet, reportaż,
 • realizację webinariów mającej na celu dostęp szerszej grupie rodziców/opiekunów/wolontariuszy/asystentów osób niepełnosprawnych i członków rodzin do wiedzy związanej z aktami prawnymi związanymi z problematyką niepełnosprawności oraz kurs osoba niepełnosprawna oczami zawodowca, specjalisty(zasięg lokalny,ponadlokalny, regionalny). Webinaria dotyczyć będą tematyki osoby niepełnosprawnej intelektualnie - tematy dotyczące komunikacji alternatywnej, zastosowanie myślenia wizualnego w terapii,
 • integracyjne szkolenia społeczno - zawodowe dla rodziców/opiekunów i rodzin osób niepełnosprawnych, instruktorów terapii zajęciowej/pracowników socjalnych/asystentów osób,oraz samych osób niepełnosprawnych,
 • dobre praktyki związane z aktywizacją zawodowa, niezależnością ekonomiczną i podjęciem pracy przez osoby niepełnosprawne intelektualnie na przykładzie Spółdzielni Socjalnej „Równe Szanse” z Gajewa, w której zatrudnienie znalazły osoby niepełnosprawne intelektualnie a konkretnie uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Empatia” z Gębic,
 • podsumowanie działań projektowych - konferencja z zakresu osoby niepełnosprawnej w środowisku lokalnym skierowanej do terapeutów/asystentów/pracowników socjalnych/rodziców/nauczycieli.

Beneficjenci projektu

Projekt obejmować będzie swoim działaniem łącznie ok. 148 osób, w tym:

 • ok. 60 rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych/ instruktorów terapii zajęciowej/pracowników socjalnych/asystentów osób niepełnosprawnych
 • ok. 30 wolontariuszy
 • ok. 60 osób niepełnosprawnych
 • ok. 100 miejsc szkoleniowych podczas webinarów
 • ok. 8 pracowników (osoby niepełnosprawne) Spółdzielni Socjalnej Równe Szanse

Projekt ma także na celu przeprowadzenie 4 warsztatów podnoszenia kompetencji społecznych dla ok. 60 rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych/instruktorów terapii zajęciowej/pracowników socjalnych/asystentów osób niepełnosprawnych.

Czas realizacji projektu: wrzesień - listopad 2017.

Miejsce realizacji projektu

Województwo wielkopolskie.

Wartość projektu: 72120 zł

Dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu: 60000 zł

Środki własne Fundacji Marchewkowe Pole i Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie Empatia: 12120 zł

Akademia „ONI” 4 - wsparcie otoczenia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.

Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Akademia ONI 4 realizowana jest w partnerstwie: Fundacja Marchewkowe Pole, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie Empatia.

Celem projektu jest przygotowanie członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów i wolontariuszy, instruktorów terapii zajęciowej/pracowników socjalnych/asystentów osób niepełnosprawnych bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, których zdobyta i pogłębiona wiedza przełoży się bezpośrednio na integrację osóbniepełnosprawnych w najbliższym środowisku, zwiększanie ich aktywności życiowej i zaradności osobistej a także niezależności ekonomicznej oraz możliwie najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez:

 • prowadzenie edukacji szkoleniowej dla członków rodzin osób niepełnosprawnych i/lub opiekunów, wolontariuszy, instruktorów terapii zajęciowej/pracowników socjalnych/asystentów osób niepełnosprawnych czyli osób bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowejispołecznej niepełnosprawnych,ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji w najbliższym środowisku oraz środowisku lokalnym i ponadlokalnym (szkolenia stacjonarne oraz wyjazdowe),
 • promocję w przestrzeni publicznej tj. prowadzenie akcji informacyjno - uświadamiającej dla rodziców/opiekunów/wolontariuszy i innych związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych - utworzenie strony internetowej, banery internetowe, ulotki, plakaty, foldery, artykuły do gazet, reportaż,
 • integracyjne szkolenia społeczno - zawodowe dla rodziców/opiekunów i rodzin osób niepełnosprawnych, instruktorów terapii zajęciowej/pracowników socjalnych/asystentów osób, oraz samych osób niepełnosprawnych,
 • podsumowanie działań projektowych,
 • impreza integracyjna skierowana do terapeutów/asystentów/pracowników socjalnych/rodziców/nauczycieli/wolontariuszy.

Projekt obejmować będzie swoim działaniem łącznie ok. 150 osób, w tym:

 • ok. 60 rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych/instruktorów terapii zajęciowej/pracowników socjalnych/ asystentów osób niepełnosprawnych,
 • ok. 30 wolontariuszy,
 • ok. 60 osób niepełnosprawnych.

Czas realizacji projektu: wrzesień - listopad 2018.

Miejsce realizacji projektu

Województwo wielkopolskie.

Wartość projektu: 45000 zł

STOP STEREOTYPOM

STOP Stereotypom

Cel projektu

Celem projektu jest promocja pozytywnego wizerunku i możliwości wytwórczych osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez:
 • promocję w przestrzeni publicznej - bannery na portalach internetowych, portalach społecznościowych oraz ulotki,
 • wydanie publikacji promujących działalność i twórczość osób niepełnosprawnych intelektualnie w lokalnych mass mediach,
 • kształtowanie wizerunku osób niepełnosprawnych intelektualnie w trakcie zajęć warsztatowych dla uczestników projektu,
 • ukazanie możliwości twórczych osób niepełnosprawnych intelektualnie - wernisaż, wystawa fotograficzna, pokaz mody.

Beneficjenci projektu

Projekt obejmował swoim działaniem łącznie ok. 100 osób w tym ok. 60 osób niepełnosprawnych i ok. 40 uczniów szkół.

Działania projektowe

1. Warsztaty integracyjne (12 warsztatów).
2. Kampania informacyjno - promocyjna (budowa pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych w sieci, mass mediach).
3. Wernisaż, wystawa fotograficzna, pokaz mody (1 spotkanie).4. Metamorfoza/sesja zdjęciowa dla osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Piły, Trzcianki, Gębic, Złotowa i Wronek.
5. Surwiwal militarny dla osób niepełnosprawnych zorganizowany przez uczniów i nauczycieli Liceum ogólnokształcącego o profilu policyjnym.

Partnerzy projektu

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile.
2. Zespół Szkół Publiczne Gimnazjum im. Leśników Polskich w Gębicach.
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Kopernika w Trzciance.

Czas realizacji projektu: czerwiec - listopad 2017.

Miejsce realizacji projektu

Województwo wielkopolskie.

Wartość projektu: 33200 zł

Dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu: 25000 zł

Środki własne Fundacji Marchewkowe Pole i Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie Empatia: 8200 zł

ODLOT ODWOŁANY

Celem projektu jest wdrożenie standardów profilaktycznych rekomendowanych przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta i gminy Trzcianka.

Beneficjenci projektu

Uczniowie szkół podstawowych (klas IV - VI) oraz gimnazjum (klas I - III) - 1500 uczestników.

Czas realizacji projektu: maj 2013 - listopad 2014.

Opis projektu

Głównym założeniem spotkań profilaktycznych jest wspieranie młodego człowieka w procesie poszukiwania wzorców i wartości, określaniu swoich słabych i mocnych stron oraz wypracowaniu postaw asertywnych. Zajęcia kompleksowo łączą wiedzę teoretyczną z działaniami praktycznymi, które stymulują prawidłowy rozwój oraz wpływają na postrzeganie rzeczywistości przez młodych ludzi.

Podczas tych spotkań zostanie przeprowadzona diagnoza świadomości młodych ludzi z zakresu używania środków psychoaktywnych, jak również uzależnień od komputera i Internetu.

Wartość projektu: 16800 zł

Projekt współfinansowany ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzcianka.